Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 2
Mô tả Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Minh Trường
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp