Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Đề tài thực tập 24
Mô tả Liên hệ giáo viên
Giáo viên hướng dẫn Trương Quang Mạnh
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp