Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho một trường cao đẳng bằng C#
Mô tả Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho một trường cao đẳng bằng C#
Giáo viên hướng dẫn Phạm Văn Sơn
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp