Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Xây dựng Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS – SNORT
Mô tả Xây dựng Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS – SNORT
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Minh Trường
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp