Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Triển khai hệ thống chứng thực cho Web và Mail
Mô tả Triển khai hệ thống chứng thực cho Web và Mail
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Minh Trường
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp