Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 6
Mô tả Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 6
Giáo viên hướng dẫn Trần Anh Khoa
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp