Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 10
Mô tả Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 10
Giáo viên hướng dẫn Trần Anh Khoa
Số sinh viên nhóm 1
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp