Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra), tìm cây khung nhỏ nhất (Kruskal)).
Mô tả Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra), tìm cây khung nhỏ nhất (Kruskal)).
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thu Cúc
Số sinh viên nhóm 2
Số sinh viên đăng ký 1
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp