Image

Thông tin đồ án

Tên đồ án Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (kiểm tra tính liên thông của đồ thị, kiểm tra đồ thị Euler, kiểm tra đồ thị Hamilton) 1.
Mô tả Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (kiểm tra tính liên thông của đồ thị, kiểm tra đồ thị Euler, kiểm tra đồ thị Hamilton) 1.
Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Thu Cúc
Số sinh viên nhóm 2
Số sinh viên đăng ký 2
Loại đồ án Thực tập tốt nghiệp