Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
139Đề tài thực tập 51/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
150Đề tài thực tập 61/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
161Đề tài thực tập 71/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
163Đề tài thực tập 81/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
164Đề tài thực tập 91/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức