Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
36Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 61/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa
39Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 91/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa
40Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 101/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa