Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
18Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho một trường cao đẳng bằng C#1/1Thực tập tốt nghiệpPhạm Văn Sơn
19Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp nhỏ bằng C#1/1Thực tập tốt nghiệpPhạm Văn Sơn