Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
110Đề tài thực tập 231/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh
111Đề tài thực tập 241/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh
112Đề tài thực tập 251/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh