Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
2Xây dựng Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS – SNORT1/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
3Triển khai hệ thống chứng thực cho Web và Mail1/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
4Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
5Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
6Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
7Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
9Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
10Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường