Image
# Tên đồ án Số lượng Loại đồ án GV Hướng dẫn Chọn
139Đề tài thực tập 51/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
150Đề tài thực tập 61/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
161Đề tài thực tập 71/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
163Đề tài thực tập 81/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
164Đề tài thực tập 91/1Thực tập tốt nghiệpHuỳnh Trọng Đức
50Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra), tìm cây khung nhỏ nhất (Kruskal)).1/2Thực tập tốt nghiệpNguyễn Thị Thu Cúc
51Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Ford Bellman), tìm cây khung nhỏ nhất (Prim)).2/2Thực tập tốt nghiệpNguyễn Thị Thu Cúc
52Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (kiểm tra tính liên thông của đồ thị, kiểm tra đồ thị Euler, kiểm tra đồ thị Hamilton) 1.2/2Thực tập tốt nghiệpNguyễn Thị Thu Cúc
36Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 61/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa
39Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 91/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa
40Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 101/1Thực tập tốt nghiệpTrần Anh Khoa
18Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho một trường cao đẳng bằng C#1/1Thực tập tốt nghiệpPhạm Văn Sơn
19Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp nhỏ bằng C#1/1Thực tập tốt nghiệpPhạm Văn Sơn
110Đề tài thực tập 231/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh
111Đề tài thực tập 241/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh
112Đề tài thực tập 251/1Thực tập tốt nghiệpTrương Quang Mạnh
133Đề tài thực tập 441/1Thực tập tốt nghiệpBùi Trọng Viên
135Đề tài thực tập 461/1Thực tập tốt nghiệpBùi Trọng Viên
138Đề tài thực tập 491/1Thực tập tốt nghiệpBùi Trọng Viên
146Đề tài thực tập 561/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Anh Tú
147Đề tài thực tập 571/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Anh Tú
148Đề tài thực tập 581/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Anh Tú
151Đề tài thực tập 601/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Anh Tú
2Xây dựng Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS – SNORT1/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
3Triển khai hệ thống chứng thực cho Web và Mail1/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
4Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
5Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
6Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
7Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
9Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 11/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường
10Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 21/1Thực tập tốt nghiệpNguyễn Minh Trường