Image

Trợ giúp: Cách đăng nhập

Bước 1: Chọn vào vùng khoanh tròn trên hình sau:

Bước 2: Nhập mã sinh viên và mật khẩu sau đó nhấn "Đăng nhập":

Chú ý: Mật khẩu mặc định là ngày sinh: Ví dụ: 10-02-97(Mật khẩu là:100297)