Image

Trợ giúp: Quên mật khẩu

Bước 1: Chọn vào vùng khoanh tròn - "Quên mật khẩu"

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin
- Nhập mã sinh viên
- Nhập email của sinh viên
- Nhập mật khẩu mới
- Nhập xác nhận mật khẩu mới

Bước 3: Nhấn vào "Gửi yêu cầu"

Chú ý: Mã sinh viên và email đúng mới có thể đổi được mật khẩu, nếu quên mật khẩu và email chưa tồn tại trong hệ thống hoặc quên thì liên hệ khoa để xin cấp lại mật khẩu.