Image

Trợ giúp: Sửa thông tin sinh viên

Để sửa thông tin cá nhân:
Bước 1: Đăng nhập Vào đây
Bước 2: Chọn vào vùng khoanh tròn trên hình sau:

Bước 3: Chọn vào vùng khoanh tròn trên hình sau:

Bước 4: Nhập đúng thông tin và nhấn nút "Cập nhật":