HƯỚNG DẪN CHỌN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chú ý:
- Sinh viên thực tập doanh nghiệp hay làm đồ án thay thế(không đi doanh nghiệp) cũng phải chọn giáo viên hướng dẫn
- Sau khi chọn giáo viên, liên hệ giáo viên đã chọn để nhận đề tài
Hướng dẫn chọn giáo viên
  • Bước 1: Đăng nhập - Có thông báo thành công hay thất bại
  • Bước 2: Nhấn vào "Chọn" tương ứng với giáo viên
  • Bước 3: Vào họ tên sinh viên trên thanh menu để xem thông tin chọn
    • Bước 3.1: Nếu muốn đổi giáo viên hướng dẫn nhấn vào "Xóa chọn"
    • Bước 3.2: Chọn giáo viên khác
Một số chú ý khi chọn
  • Số lượng mỗi giáo viên hướng dẫn là có giới hạn
  • Sinh viên phải chọn giáo viên hướng dẫn