Image

Quên mật khẩu

Chú ý: Mật khẩu mặc định của sinh viên là ngày tháng năm sinh, nếu đã đổi và không nhớ thì ít nhất phải có email, nếu không có email chỉ có thể liên hệ với khoa để cấp lại

Mã sinh viên
Email
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới