Image
# Tên đồ án Số lượng GV Hướng dẫn Chọn
139Đề tài thực tập 51/1Huỳnh Trọng Đức
150Đề tài thực tập 61/1Huỳnh Trọng Đức
161Đề tài thực tập 71/1Huỳnh Trọng Đức
163Đề tài thực tập 81/1Huỳnh Trọng Đức
164Đề tài thực tập 91/1Huỳnh Trọng Đức
50Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra), tìm cây khung nhỏ nhất (Kruskal)).1/2Nguyễn Thị Thu Cúc
51Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (tìm đường đi ngắn nhất (Ford Bellman), tìm cây khung nhỏ nhất (Prim)).2/2Nguyễn Thị Thu Cúc
52Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán trong lý thuyết đồ thị (kiểm tra tính liên thông của đồ thị, kiểm tra đồ thị Euler, kiểm tra đồ thị Hamilton) 1.2/2Nguyễn Thị Thu Cúc
36Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 61/1Trần Anh Khoa
39Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 91/1Trần Anh Khoa
40Tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích thiết kế và xây dựng ứng dụng minh họa 101/1Trần Anh Khoa
18Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho một trường cao đẳng bằng C#1/1Phạm Văn Sơn
19Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp nhỏ bằng C#1/1Phạm Văn Sơn
110Đề tài thực tập 231/1Trương Quang Mạnh
111Đề tài thực tập 241/1Trương Quang Mạnh
112Đề tài thực tập 251/1Trương Quang Mạnh
133Đề tài thực tập 441/1Bùi Trọng Viên
135Đề tài thực tập 461/1Bùi Trọng Viên
138Đề tài thực tập 491/1Bùi Trọng Viên
146Đề tài thực tập 561/1Nguyễn Anh Tú
147Đề tài thực tập 571/1Nguyễn Anh Tú
148Đề tài thực tập 581/1Nguyễn Anh Tú
151Đề tài thực tập 601/1Nguyễn Anh Tú
2Xây dựng Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS – SNORT1/1Nguyễn Minh Trường
3Triển khai hệ thống chứng thực cho Web và Mail1/1Nguyễn Minh Trường
4Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 11/1Nguyễn Minh Trường
5Tìm hiểu và triển khai proxy server trong Linux 21/1Nguyễn Minh Trường
6Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 11/1Nguyễn Minh Trường
7Tìm hiểu và triển khai hệ thống Email cho doanh nghiệp 21/1Nguyễn Minh Trường
9Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 11/1Nguyễn Minh Trường
10Tìm hiểu và triển Microsoft Sharepoint 21/1Nguyễn Minh Trường